Portaal

Nieuws

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen / Wetsvoorstelling transparantie maatschappelijke organisaties

02-02-2021

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking

Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking. Deze wet verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Samengevat is het volgende in de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen opgenomen:

  • Verenigingen en stichtingen kunnen een raad van commissarissen (of raad van toezicht) instellen
  • Alle rechtspersonen kunnen kiezen voor een “one-tier board” (monistisch bestuurssysteem), waardoor uitvoering en toezicht in één bestuur zitten
  • Regeling inzake tegenstrijdig belang
  • Regels voor aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen in geval van faillissement wegens onbehoorlijke taakvervulling
  • Regels voor meervoudig stemrecht en ontstentenis en belet voor bestuurders en commissarissen
  • Aanvulling op de regeling voor ontslag van bestuurder van stichting door de rechter

Uitbreiding bestuurdersaansprakelijkheid

Een grote verandering is wat ons betreft de uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Die gaat gelden bij een faillissement als de curator kan bewijzen dat een kennelijk onbehoorlijke taakvervulling daarvan de oorzaak is. Nu kan dit pas als een vereniging of stichting onder de vennootschapsbelasting valt, maar vanaf 1 juli a.s. geldt dit voor alle verenigingen en stichtingen.

Hiertegen kan wel een verzekering worden gesloten, maar let wel op dat die voldoende dekking moet geven.

---

Wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties

Onlangs is het wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel gaat over inzicht in donaties van buiten de EU aan maatschappelijke organisatie, maar voor ons is het belangrijkste dat er een verplichte deponering van jaarstukken door stichtingen gaat komen.

Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, zou een stichting de jaarstukken uiterlijk binnen tien maanden na afloop van het boekjaar bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel moeten deponeren. Gebeurt het niet, dan is dat een economisch delict en kan een boete opgelegd worden. En waarschijnlijk is het ook een aanwijzing voor onbehoorlijk bestuur, waardoor de bestuursleden aansprakelijk kunnen worden gesteld bij een faillissement van de stichting.

Voor ANBI’s gaat dit een tweede publicatieplicht betekenen.

ANBI- en CI status