Geschiedenis zzp

Nieuws

Zesde voortgangsbrief "Werken als zelfstandige" - Handhaving verder uitgesteld

17-11-2020

Nieuwe voortgangsbrief "werken als zelfstandige"

Op maandag 16 november jl. is er een nieuwe voortgangsbrief "Werken als zelfstandige" gepubliceerd (zie downloads). Hierin wordt aangekondigd dat het huidige handhavingsmoratorium dat per 1 januari 2021 afloopt, in ieder geval wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Daarnaast zal er begin januari een pilot webmodule online komen.

Webmodule

In de voortgangsbrief van 15 juni 2020 heeft het kabinet aangegeven dat in het najaar gestart zou gaan worden met een pilot webmodule. Het zou moeten gaan om een standaard vragenlijst waarmee de arbeidsrelatie gekwalificeerd kan worden. Het kabinet probeert hiermee een instrument te ontwikkelen om opdrachtgevers duidelijkheid en waar mogelijk zekerheid te geven of sprake is van een inhoudingsplicht voor de loonheffingen en een verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.

Uit de eerste testfase van de webmodule bleek dat in 27% van de gevallen de webmodule geen uitsluitsel kon geven of iemand zelfstandige is of dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Daarmee werd de complexiteit van de beoordeling van een arbeidsrelatie bevestigd.

Naar verwachting zal er nu op 11 januari 2021 gestart worden met de pilot webmodule. Dit duurt in ieder geval zes maanden. Hierna zal de pilot worden geëvalueerd. Met de pilot wordt getest of de webmodule in de praktijk behulpzaam is voor opdrachtgevers bij het verduidelijken van de aard van de arbeidsrelatie. De pilot webmodule zou m.b.t. de arbeidsrelatie moeten leiden tot één van de volgende uitkomsten:

  • Opdrachtgeversverklaring (buiten dienstbetrekking);
  • Indicatie dienstbetrekking;
  • Geen oordeel mogelijk.

Aan de uitkomsten kunnen opdrachtgevers in de pilotfase geen zekerheid ontlenen. De pilot is met name bedoeld als voorlichtingsinstrument voor opdrachtgevers om duidelijkheid te krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. De vragenlijst kan anoniem worden ingevuld en de link naar de pilotomgeving zal t.z.t. zijn opgenomen op de website van de Rijksoverheid.

Het lijkt ons goed om deel te nemen aan de pilot webmodule maar wij vragen ons af of dit de gewenste oplossing is voor het beoordelen van arbeidsrelaties.

Handhavingsmoratorium

Het huidige handhavingsmoratorium loopt af op 1 januari 2021. Dit wordt nu verlengd tot in ieder geval 1 oktober 2021, omdat naar verwachting op 11 januari 2021 gestart zal worden met de pilot webmodule en deze pas in de zomer 2021 geëvalueerd kan worden. Na afloop van de pilot webmodule, beslist het kabinet op welk moment de handhaving wordt opgestart.

Tijdens het handhavingsmoratorium kan er alleen worden gehandhaafd wanneer er sprake is van kwaadwillendheid of indien aanwijzingen van de Belastingdienst niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd.

DBA Zelfstandigen Dienstbetrekking