31-05-2013 / Publicatieplicht voor ANBI's / schenkingsovereenkomst (per 1-1-2014)

 

Op 29 mei jl. heeft de Staatssecretaris van Financiën een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de spelregels voor ANBI’s per 1 januari 2014 op verschillende onderdelen te wijzigen. De twee belangrijkste wijzigingen zijn:


1. Publicatieplicht

ANBI’s worden verplicht om per 1 januari 2014 een aantal gegevens op internet te publiceren. Hierover werd al langer gepraat, de Tweede Kamer had er een motie over aangenomen en de overheid had het in een convenant afgesproken met de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). Reden voor deze publicatieplicht is dat de overheid transparantie wil van ANBI’s, zodat gevers kunnen zien waar hun geld aan besteed wordt. Een publieke verantwoor-ding, dus.

Het gaat om (ten minste) de volgende gegevens:
a. De naam van de instelling
b. Het RSIN-nummer van de instelling (fiscaal nummer, ook vermeld op de KvK-inschrijving)
c. Het post- of bezoekadres, het telefoonnummer en het e-mailadres
d. De doelstelling volgens de regelgeving van de instelling
e. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
f. De bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid (van bestuur en medewerkers)
g. Een actueel verslag van de activiteiten
h. De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting.

De instelling kan de gegevens op de eigen website vermelden, maar mag ook gebruikmaken van een aparte website of van een gemeenschappelijke voorziening, zoals een website van een brancheorganisatie.

Als een instelling de gegevens niet op internet publiceert zal de Belastingdienst de ANBI-beschikking intrekken. De Belastingdienst gaat aan de publicatie van ANBI’s op de website www.belastingdienst.nl (zie “anbi zoeken”) het RSIN-nummer en de publicatie-website van de instelling toevoegen.


2. Schenkingsovereenkomst voor periodieke giften

Voor een periodieke gift geldt nu de voorwaarde dat deze in een notariële akte moet worden opgenomen. Per 2014 is dat niet meer verplicht, maar kan ook gebruik gemaakt gaan worden van een schenkingsovereenkomst. De Belastingdienst zal hiervoor een model ontwerpen, die gedownload kan worden. De notariële akte komt niet te vervallen, maar de schenkingsovereenkomst wordt een extra en eenvoudiger mogelijkheid voor volledig aftrekbare giften aan ANBI’s.

De overige voorwaarden voor de periodieke gift blijven hetzelfde, zoals de periode van tenminste 5 jaar, jaarlijks gelijke bedragen en eindigen bij overlijden.

 

(Zie ook bijgaande samenvatting en officiële publicaties)

Categorie: Geefwet, ANBI- en CI-status en VPB

« Terug